To już potwierdzone! Tak jak pisaliśmy na łamach bloga w dniu 18 września 2019 r. podatnicy mają szansę na uratowanie kosztów, objętych limitem z art. 15e Ustawy CIT, zarówno za 2018 r. jak i za 2019 r.

W dniu 14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2200) opublikowana została ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z tym złożenie wniosku APA do 31 grudnia 2019 r. umożliwi podatnikom uratowanie kosztów, objętych limitem z art. 15e Ustawy CIT, zarówno za 2018 r., jak i za 2019 r. zgodnie z art. 124 Ustawy.

Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku APA nie jest równoznaczne z możliwością wyłączenia kosztów z limitu wynikającego z art. 15e Ustawy CIT w momencie  jego złożenia. Jeśli podatnik jest w trakcie procedury APA, ale decyzja nie została jeszcze wydana, to ma on nadal obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust 1 Ustawy CIT. Wprawdzie nie wynika to wprost z przepisów prawa, jednakże takie stanowisko zostało zaprezentowane przez organy podatkowe w odpowiedzi na interpelację poselską nr 27048 Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Filipa Świtały. Natomiast, po wydaniu decyzji APA, podatnik może skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego i włączyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

Wprawdzie interpelacja poselska dotyczyła stanu prawnego związanego z projektem ustawy dotyczącej uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego, jednakże przedstawiony w niej mechanizm postępowania dotyczący kosztów w przypadku, gdy podatnik jest w trakcie zawierania APA, wydaje być się nadal aktualny. Przedstawione powyżej podejście organów podatkowych do momentu wyłączenia kosztów objętych limitem powoduje, że podatnicy będą musieli poczekać na wydanie decyzji, aby zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast jak powszechnie wiadomo wnioski APA procesowane są dość długo, co w konsekwencji przekłada się na płynność finansową podatników. Jak wynika z opracowanych przez Ministerstwo Finansów danych statystycznych dotyczących porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych średni termin obsługi wniosków jednostronnych APA przez organy podatkowe wynosi 10 miesięcy (dane na dzień 30.09.2019 r.).

Takie podejście może być postrzegane przez podatników jako krzywdzące, gdyż nie mają najmniejszego wpływu na termin wydania decyzji. W związku z tym, musimy poczekać w jakim kierunku ukształtuje się linia orzecznicza w tym zakresie.

Mając na uwadze, że podatnik włączy koszty, objęte limitem z art. 15e, do kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy zostanie wydana pozytywna decyzja, warto zadbać, aby wniosek APA został przygotowany w sposób staranny i spełniał wszystkie wymagania formalne przewidziane przepisami prawa.

Do czasochłonnych elementów wniosku będzie na pewno należało przygotowanie analizy porównawczej, wykorzystanej do kalkulacji ceny transakcyjnej, a także zebranie i tłumaczenie przysięgłe na język polski dokumentów, stanowiących podstawę prawną transakcji objętej zakresem wniosku.

Złożenie wniosku APA jest procesem skomplikowanym ze względu na ilość i złożoność informacji oraz dokumentów spełniających wymogi formalne, a termin na złożenie wniosku w przypadku, gdy podatnik chciałby włączyć do KUP koszty z 2018 r., mija 31 grudnia 2019 r. Warto przy tym pamiętać, że datą złożenia wniosku APA jest data dostarczenia go do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie data nadania wniosku w placówce pocztowej operatora publicznego. W związku z tym, zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie wniosku APA, dlatego podatnicy, powinni spieszyć się z jego złożeniem i nie odkładać tego na ostatnią chwilę.

Podziel Się z Innymi!