Tak jak wskazywaliśmy w ramach naszych wpisów, zmiany w ramach Polskiego Ładu obejmują również ceny transferowe.

Wczoraj został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W ramach tego projektu zostały przedstawione zmiany, które były zapowiadane w ramach prekonsultacji, tj.

 • doprecyzowanie kwestii powiązań m.in. poprzez uspójnienie z innymi przepisami ustawy o PIT i CIT pojęcia spółki niemającej osobowości prawnej, czy też zdefiniowania momentu spełnienia warunku wywierania znaczącego wpływu oraz pojęć porozumienia podatkowego i porozumienia inwestycyjnego.
 • dopuszczenie możliwości zastosowania korekty in minus w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty TP oraz rezygnacja z obowiązku informowania o dokonaniu korekty TP w zeznaniu rocznym. Zaproponowano rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym, w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.
 • doprecyzowanie warunków zastosowania mechanizmu tzw. safe harbour dla transakcji finansowych, w tym m.in. poprzez wskazanie roku podatkowego jako okresu, w którym badany jest warunek możliwości skorzystania z tej instytucji oraz momentu, na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego w zakresie oprocentowania,  przesądzając,  że powinny  one  zostać spełnione  każdorazowo  w  przypadku  zmiany  umowy pożyczki.
 • doprecyzowanie sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu, umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, a także transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niebędącej osobą prawną. Jak wskazano, w przypadku depozytu wartość transakcji odnosić się będzie do  wartości  kapitału, w przypadku umów ubezpieczeń lub reasekuracji – do sumy ubezpieczenia,  a  w  przypadku spółek  niebędących  osobą prawną – do  łącznej  wartości  wkładów  wniesionych  do spółki niebędącej osobą prawną.
 • uwzględnienie podatku od towarów i usług w wartości transakcji w przypadku braku jego neutralności.
 • doprecyzowanie, że obowiązki dokumentacyjne odnoszą się do roku podatkowego,
 • doprecyzowanie, że zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie dotyczy tzw. transakcji rajowych przy jednoczesnym rozszerzeniu listy wyłączeń z obowiązku dokumentacyjnego, m.in. dla transakcji stricte wewnętrznych, dokonywanych i rozliczanych podatkowo na terytorium Polski, transakcji objętych porozumieniem cenowym lub inwestycyjnym, transakcji safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji oraz dla transakcji tzw. czystego refakturowania.
 • doprecyzowanie, że zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych dotyczy również zagranicznych zakładów.
 • w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze, analiza cen transferowych będzie obejmowała w szczególności przyjęte zasady dotyczące praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach.
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania przez podmioty analizy porównawczej/zgodności dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników, będących mikro/małym przedsiębiorcą oraz dla transakcji innych niż kontrolowane, zawierane przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z raju podatkowego (planowane ułatwienia będą miały zastosowania do dokumentacji przygotowywanej za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.).
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do informacji o cenach transferowych (TPR) – podatnik będzie składał tylko jeden formularz.
 • wydłużenie do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji przez podatnika na żądanie organu podatkowego.
 • wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Z kolei termin na złożenie informacji o cenach transferowych ma zostać wydłużony do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.
 • doprecyzowanie, że na potrzeby oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji w przypadku otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw lub innych świadczeń w naturze stanowiących przychód, ceny transferowe uważa się za ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, jeżeli przychód ten został dla celów podatkowych wykazany zgodnie z zasadą ceny rynkowej,
 • wprowadzenie przepisu odnoszącego się do źródeł danych do sporządzenia informacji, o cenach transferowych TPR. W przypadku obowiązku posiadania lokalnej dokumentacji cen transferowych, podatnik będzie zobowiązany do złożenia formularza TPR w oparciu o informacje w niej zawarte. W przeciwnym przypadku, informacje powinny pochodzić ze sprawozdania finansowego, bądź innych dokumentów, przy czym nie określono ich w formie zamkniętego katalogu zostawiając podatnikowi wypełnienie obowiązku w sposób najbardziej odpowiadający prowadzonej działalności gospodarczej.
 • modyfikacja sankcji karnych skarbowych w zakresie dokumentacji oraz formularza TPR w związku z likwidacją oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. W przypadku braku przygotowania lokalnej, bądź grupowej dokumentacji cen transferowych podatnik ma podlegać karze grzywny do 720 stawek dziennych, zaś za sporządzenie dokumentacji po terminie: do 240 stawek dziennych. Analogicznym sankcjom ma podlegać podatnik, który nie sporządzi / złoży po terminie, informację o cenach transferowych (TPR).
 • zniesienie obowiązku składania ORD-U dla podatników/spółek niebędących osobami prawnymi, którzy mają obowiązek złożenia TPR i nie dokonują tzw. „transakcji rajowych”.

Zaproponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Zawierają one zarówno doprecyzowania mające na celu uproszczenie przepisów, jak i zniesienie części obowiązków biurokratycznych. Pozytywnie należy również ocenić propozycję terminu na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych.

Obecnie dokument jest na etapie konsultacji publicznych. Początkowo termin został wyznaczony na 9 sierpnia 2021 r. Jednak został on finalnie wydłużony do 30 sierpnia 2021 r. Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z projektem i przekazywania uwag w ramach konsultacji.

Poniżej udostępniamy link do projektu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349409/katalog/12805426#12805426

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!