Globalizacja oraz swobodny przepływ towarów i usług w ramach międzynarodowych organizacji umożliwiają podatnikom nieograniczony rozwój oraz kreują nowe możliwości biznesowe. Grupy, chcąc uzyskać efekt synergii, realizują dużą liczbę transakcji wewnątrzgrupowych. Jednak taki naturalny dla biznesu model rozwoju, może okazać się problematyczny z perspektywy obowiązków TP. A organy podatkowe coraz chętniej podejmują kontrole w zakresie cen transferowych. Również równoczesne kontrole podatników, zlokalizowanych w wielu jurysdykcjach (ang. joint audit).

Świadomość lokalnych legislatorów, a także specjalizacja lokalnych organów podatkowych w temacie cen transferowych rośnie z roku na rok. Chcąc usystematyzować podejście do problematyki m.in. cen transferowych, OECD podjęła działania, w ramach projektu BEPS, w celu zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz transferowi zysków. W konsekwencji, lokalni Ustawodawcy uspójniają lokalne prawo do dotychczas wypracowanego dorobku OECD. Natomiast globalne organizacje muszą pamiętać, że istnieje szereg wyjątków wynikających z lokalnej specyfiki przepisów.

W poszczególnych krajach mamy zróżnicowane wymogi w zakresie cen transferowych, a także różne terminy na spełnienie obowiązków dokumentacyjnych. Przykładowo, gdy spółki wchodzące w skład międzynarodowej grupy mają różne terminy na przygotowanie dokumentacji grupowej (Master File), podmiot odpowiedzialny za zarządzanie obszarem cen transferowych musi zadbać, aby dokumentacja ta została przygotowana zgodnie z terminem najwcześniej przypadającym. Przy sporządzaniu dokumentacji należy także pamiętać o wymogach językowych. Mimo, że język angielski jest międzynarodowym językiem biznesowym, wiele jurysdykcji wymaga sporządzenia dokumentacji cen transferowych w języku lokalnym. Kolejną kwestią są zróżnicowane wymogi w odniesieniu do kryteriów, czy częstotliwości aktualizacji analiz porównawczych. Co więcej, lokalne spółki często niechętnie podejmują współpracę z zakresu TP uważając te kwestie za „mniej istotne” z perspektywy prowadzonej działalności. Standaryzacja cen transferowych w organizacjach międzynarodowych stanowi zatem wielkie wyzwanie.

Droga ku standaryzacji
Standaryzacja sfery cen transferowych w organizacjach międzynarodowych jest wymagającym zadaniem. Spełnienie wymogów przewidzianych przez lokalne jurysdykcje w krajach, w których zlokalizowane są poszczególne podmioty, wymaga centralnego planowania oraz spojrzenia w przyszłość.Oprócz spełnienia wymogów krajowych (Local File) niezwykle ważne jest zachowanie spójności z danymi prezentowanymi w dokumentacji grupowej (Master File), czy w formularzach CbC-R.

Zasada ceny rynkowej jest oczywiście zasadą nadrzędną obowiązującą wszystkie podmioty realizujące transakcje wewnątrzgrupowe. Jednak z perspektywy biznesowej, celem każdej grupy jest przygotowanie dokumentacji terminowo i efektywnie, przy minimalizacji poniesionych kosztów. Z tego względu istotnym elementem procesu standaryzacji obszaru cen transferowych może okazać się zgromadzenie i przekazanie lokalnym spółkom najważniejszych zasad, wytycznych oraz procedur w poszczególnych kwestiach związanych z TP. W efekcie dokument taki stanowi swoisty przewodnik dla podmiotów wchodzących w skład międzynarodowej grupy przedsiębiorstw, jak zarządzać problematyką cen transferowych. Kluczem do standaryzacji cen transferowych mogą okazać się także nowoczesne technologie. Aplikacje służące do automatyzacji dokumentacji cen transferowych oraz inne narzędzia technologiczne pozwalające na standaryzację obszaru TP.

Lokalna perspektywa też jest ważna
Polskie przepisy z zakresu cen transferowych, co do zasady, są spójne ze standardami BEPS z pewnymi lokalnymi wyjątkami. Stąd, w przypadku otrzymania przez polski podmiot dokumentów z zakresu TP przygotowanych na szczeblu centralnym (analiz porównawczych, dokumentacji Master File, czy Local File) należy zweryfikować ich elementy z wymogami stawianymi przez polskiego ustawodawcę. Należy pamiętać, że polski podatnik ponosi odpowiedzialność przed polskimi organami podatkowymi. W przypadku kontroli argumentacja, że dany dokument pochodzi od grupy nie uchroni polskiego podatnika przed ewentualnymi sankcjami.

Ustalenie spójnej strategii oraz polityki z zakresu cen transferowych w grupie jest procesem kompleksowym i pracochłonnym. Jednak standaryzacja całego procesu przygotowania wymaganych z perspektywy TP dokumentów oraz zgromadzenie informacji na temat lokalnych wymogów może skutecznie ustrzec przed przykrymi konsekwencjami kontroli podatkowych w przyszłości.

Opracowanie modelu standaryzacji TP na poziomie centralnym w rezultacie obniża koszt i czas obsługi procesów TP we wszystkich podmiotach lokalnych. Konieczna jest jednak weryfikacja, czy scentralizowane dokumenty spełniają lokalne wymogi w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo lokalnym zarządom.

Podziel Się z Innymi!