Do końca września 2020 r. podatnicy, realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., są zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR). Podatnikom ze standardowym rokiem podatkowym za 2019 r. nie przysługują żadne ulgi w zakresie przesunięcia terminów wynikających z pakietów tarczy antykryzysowej.

Warto pamiętać, iż za złożenie TP-R zawierającego nieprawdziwe dane, niezłożenie lub niezłożenie w terminie TP-R mogą grozić sankcje KKS, tj. kara grzywny (nawet do 720 stawek dziennych) wynikające bezpośrednio z przepisów KKS.

TPR zastępuje wcześniej funkcjonującą deklarację CIT-TP. Natomiast podejście do określenia obowiązków TP-R jest inne niż do CIT-TP. Powinni pamiętać o tym, w szczególności podatnicy nie składający do tej pory CIT-TP.

Kto jest zobowiązany?

Warto pamiętać, iż obowiązek złożenia TP-R spoczywa na podmiotach podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r. lub realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi krajowymi, które podlegają zwolnieniu dokumentacyjnemu (z art. 11n pkt 1 ustawy CIT).

Nie należy zapominać też, iż do złożenia TP-R zobowiązani są również Ci podatnicy, którzy realizują transakcje z rajami podatkowymi. Rozliczenia te mimo nawet braku istnienia powiązań z polskimi podatnikami też podlegają obowiązkowi przygotowania dokumentacji cen transferowych (wyjątek!).

Do czego ma służyć TP-R?

Celem TP-R ma być przede wszystkim identyfikacja potencjalnych nieprawidłowości w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi przez organy podatkowe oraz możliwość przygotowania przez nich analiz statystycznych. Dla organów podatkowych może to być bardzo przydatne narzędzie do analizy danych zaraportowanych przez podmioty nawet jeszcze przed rozpoczęciem kontroli podatkowej.

Dlatego tak ważne jest zachowanie należytej staranności przy przygotowaniu TP-R, aby świadomie zarządzić ryzykami z zakresu TP już w momencie uzupełnienia tego sprawozdania.

Jak przygotować się do prawidłowego wypełnienia TP-R?

Aby złożyć sprawozdanie należy posiadać kompletne i zatwierdzone dane finansowe za 2019 r. z wartościami transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi oraz posiadać rzetelne analizy cen transferowych uzasadniające wszystkie rozliczenia.

Kluczowym elementem sprawozdania TP-R będzie prawidłowe uzupełnienie informacji na temat realizowanego wyniku na transakcji i danych z przygotowanych analiz cen transferowych. Informacje te pozwolą na szybkie wyciągnięcie wniosków, czy przygotowane analizy w wystarczający sposób potwierdzają wyniki zaraportowanych transakcji za 2019 r. W przypadku jakichkolwiek odchyleń warto przeanalizować te aspekty jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Wskazówki dla podatników

W celu ułatwienia podatnikom sporządzenia TP-R, MF przygotował projekt dokumentu pt. „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”. Obecnie trwają konsultacje podatkowe dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogą złożyć uwagi, opinie, propozycje zmian do tego dokumentu w terminie do 22 maja 2020 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Przykładowe wskazówki dla podatników przedstawione w projekcie poradnika dla podatników dotyczą m.in. takich aspektów jak:

  • w TP-R należy wykazać wszystkie transakcje kontrolowane (w tym kontynuowane) – np. pożyczkę zaciągniętą w roku 2018 r. a spłacaną w 2019 r.,
  • każda ze spółek tworzących PGK podlega odrębnie obowiązkowi złożenia informacji TP-R,
  • pełnomocnik może podpisać informacje TP-R na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji, czy deklaracji podatkowych,
  • dane użyte do kalkulacji wskaźników finansowych w TP-R powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu,
  • w sytuacji, w której cena transferowa jest określana według innej formuły niż wskaźnik finansowy w analizie cen transferowych należy dążyć do ujednolicenia formuł,
  • w transakcjach finansowych w przypadku kredytu, jako wartość zadłużenia należy wskazać rzeczywistą kwotę kapitału pozostającego do spłaty, stanowiącą średnią arytmetyczną z początku oraz końca okresu, za jaki sporządzono informację TP-R,
  • w informacji TP-R nie należy wykazywać transakcji, których wartość nie przekracza progów dokumentacyjnych.

Liczymy, że pełna wersja wskazówek dla podatnika do uzupełnienia TP-R zostanie wydana wkrótce. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie pojawiły się również długo wyczekiwane finalne wersje interaktywne formularzy TP-R, które umożliwiają złożenie tych sprawozdań do KAS jeszcze przed obowiązkowym terminem.

Podziel Się z Innymi!