Za kilka dni (tj. 30 września) mija termin złożenia przez podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym, sprawozdania PIT-TP/CIT-TP za 2018 r., obejmującego informacje w zakresie transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w 2018 r. W terminie tym podatnicy składać będą również oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, z którego treści wynikać będzie, według jakich przepisów podatnik udokumentował transakcje kontrolowane realizowane w 2018 r. W związku z powyższym, rekomendujemy upewnić się, czy obowiązki sprawozdawcze, o których mowa powyżej, zostaną odpowiednio spełnione za 2018 r., w szczególności w zakresie sprawozdania PIT-TP/CIT-TP, którego wypełnienie jest czasochłonne.

Jak informowaliśmy we wcześniejszym wpisie, podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi w 2018 r., niezależnie od reżimu wybranego w celu ich udokumentowania, zobowiązani są, w terminie do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, do złożenia uproszczonego sprawozdania PIT-TP/CIT-TP (pod warunkiem zrealizowania w 2018 r. przychodów bądź kosztów w wysokości przekraczającej 10 mln EUR). Wynika to z faktu, że przepisy przejściowe nowelizujące ustawę o PIT/CIT jasno wskazują, że w momencie wyboru tzw. „nowego reżimu” (tj. przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.), w celu udokumentowania transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2018 r., przepisy odnoszące się do sprawozdania TP-R (zastępującego sprawozdanie PIT-TP/CIT-TP i rozszerzającego zakres informacji przekazywanych w ramach takiego sprawozdania) nie znajdują zastosowania.

Podatnikom, którzy w 2018 r. wybrali tzw. „stary reżim” (tj. przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.), złożenie sprawozdania PIT-TP/CIT-TP nie powinno rodzić większych problemów, bowiem składane będzie na tych samych zasadach, co w roku poprzednim. Problemy praktyczne w zakresie zaimplikowania przepisów dotyczących PIT-TP/CIT-TP mogą mieć podatnicy, którzy zdecydowali się udokumentować transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi w 2018 r. według tzw. „nowego reżimu” (tj. przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.).

Znowelizowane przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (które można zastosować również do udokumentowania transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2018 r.) istotnie zmieniają dotychczasowe przepisy w zakresie cen transferowych, wprowadzając m.in. wyższe progi dokumentacyjne czy szerszy katalog zwolnień podmiotowych w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych. Powyższe sprawia, że obowiązki dokumentacyjne podatnika mogą się diametralnie różnić od tych w 2018 r., w zależności od tego, czy podatnik wybierze „nowy” czy „stary reżim”. Wystąpić też może sytuacja, w której zgodnie ze „starym reżimem” podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych natomiast zgodnie z „nowym reżimem” taki obowiązek nie będzie występował (np. w przypadku skorzystania przez podatnika ze zwolnień przewidzianych w przepisach, dla transakcji realizowanych z podmiotami krajowymi).

W przypadku sprawozdania PIT-TP/CIT-TP należy zauważyć, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, do składania sprawozdania PIT-TP/CIT-TP zobowiązani są podatnicy (i) którzy mają obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, oraz (ii) których przychody lub koszty w danym roku przekroczyły równowartość 10 mln EUR. Powstaje więc pytanie, czy w świetle powyższego, podatnicy, stosujący w 2018 r. „nowy reżim”, którzy zwolnieni są w pełni z obowiązków dokumentacyjnych w 2018 r., na podstawie przepisów art. 23zf/11n (a więc nie mają obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych), nie będą zobowiązani do składania sprawozdania PIT-TP/CIT-TP w tym roku?

Chociaż można by pomyśleć, że obowiązek składania formularza nie będzie ich dotyczył, Ministerstwo Finansów jasno wskazało, że obowiązki w zakresie składania sprawozdania PIT-TP/CIT-TP należy określać w 2018 r. – nawet, jeżeli wybrało się nowy reżim – zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2018 r. W konsekwencji podatnicy, którzy zdecydowali się udokumentować transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi w 2018 r. według tzw. „nowego reżimu”, obowiązki w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych muszą określać dwutorowo, tj. raz na potrzeby sporządzenia samej dokumentacji (w oparciu o znowelizowane przepisy) oraz drugi raz, na potrzeby określenia obowiązku złożenia sprawozdania PIT-TP/CIT-TP za 2018 r. (w oparciu o przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.)

Sprawozdanie powinno przy tym obejmować wszystkie transakcje jednorodne, realizowane w 2018 r. (w tym również te objęte zwolnieniem z obowiązku dokumentacyjnego), które przekroczyły równowartość 500 tys. PLN netto.

Podziel Się z Innymi!